Archive for February, 2011

h1

Call for papers for Danish Library Research

1 February, 2011

I just got a call for papers for a special issue on Information Literacies in the journal Danish Library Research. It aims to collect Danish and Nordic research on information literacies understood in a broad sense: “Informationskompetencer i en kontekst- og mediebaseret sammenhæng.” The call for papers is only in Danish, but they do accept articles in English, for more info please contact the editors of the special issue (Trine Schreiber & Jette Hyldegaard, e-mail addresses at the end of the blog post). For those of you who speak Danish, here’s the call:

Folk gør i dag brug af mange forskellige digitale værktøjer, medier eller metoder for at skaffe sig information. De har hver deres foretrukne veje til den information de behøver i deres arbejds- og/eller hverdagspraksis. Nogle har lært at bruge enkelte søge-værktøjer effektivt, men mangler måske kompetencer til at søge, vurdere og anvende information kvalificeret. Andre igen har udviklet stærke informationskvalifikationer ved brugen af digitale værktøjer og medier i én kontekst, men udfordres når de skal bruge samme værktøjer eller medier i en ny sammenhæng.  Hidtidig forskning inden for in-formationskompetence har især haft fokus på de unges og studerendes informations-kompetencer i forhold til en studiepraksis; men i dag er det i lige så høj grad relevant at undersøge den almindelige borgers informationskompetencer i en hverdagspraksis eller medarbejdernes informationskompetencer i en arbejdspraksis.

Formålet med dette temanummer er at samle dansk og nordisk forskning inden for den brede forståelse af informationskompetence. Hvor begrebet informationskompetencer tidligere var tæt forbundet med biblioteksværktøjer og -ressourcer, er det i dag vanskeligt at adskille begrebet fra andre kompetencer som f.eks. digitale kompetencer, IT-, medie- eller netværkskompetencer. Informationskompetencer er heller ikke længere noget der kun undervises i – det ’praktiseres’. Det skal forstås som en ufor-mel socialiserende oplæring i de informationskompetencer, som konteksten og medierne forudsætter.

I takt med at arbejds- og hverdagslivet inddrages som kontekst for udvikling af informationskompetencer samt at nye medier, teknologier og værktøjer introduceres er der kommet et stigende behov for at udvikle området teoretisk og metodisk. Hvad forstås eksempelvis ved at være informationskompetent? Og hvordan kan det studeres og/eller måles?

Redaktionen for temanummeret inviterer derfor artikler, der udforsker og diskuterer et eller flere af følgende emner (listen er dog ikke udtømmende):

  • Informationskompetence i et teoretisk og/eller metodologisk perspektiv, herunder definitioner og modeller.
  • Arbejds- eller hverdagskonteksters betydning for informationskompetencer
  • Informationskompetencer set i relation til udvalgte digitale medier
  • Brugersegmenter og informationskompetencer (fx studerende, borgere, professionelle)
  • Værktøjer med henblik på at understøtte og fremme informationskompetencer

Form
En artikel må fylde op til 6.000 ord og må ikke før have været publiceret. Artikler kan være skrevet på dansk, svensk, norsk og engelsk.
Deadline
Redaktionen for tidsskriftet skal senest den 15. marts 2011 have modtaget dit abstract og senest den 1. maj 2011 din artikel.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte redaktionen for yderligere spørgsmål. Send en mail til Jette Hyldegård (jh@iva.dk) og Trine Schreiber (ts@iva.dk).

Vi henviser i øvrigt til tidsskriftets hjemmeside for mere information om retningslinjer og krav til artikelskrivning og review: http://www.iva.dk/dbf/

Advertisements